מלגות "קרן המלאכים" לסמינרי החורףעמותת במתנ"ה מודיעה על פתיחת הגשת מועמדות לזכאות לקבלת מלגות "קרן המלאכים"

במסגרת סמינרי ההכשרה המחוזיים בחנוכה.

פרטים נוספים בדף הקרנות תחת לשונית פרויקטים ושירותים